ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Business Platform Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca, 101., cégjegyzékszám: 01-10-049426), mint adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) https://3ratio.hu címen, a szolgáltatatásairól, elérhetőségeiről való tájékoztatás céljából honlapot üzemeltet (továbbiakban: Honlap). 
Jelen adatkezelési tájékoztató célja az, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információadást megtegye, illetve a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatban tájékoztasson.


1. Elérhetőségek
Cégnév: Business Platform Zrt.
Cím: Kossuth Lajos utca 101.
Cégjegyzékszám: 01-10-049426
Adószám: 26094816243
Email: info@3ratio.hu


2. Adatkezelés célja, kezelt adatok köre és azok tárolásának időtartama
Szolgáltatás iránti érdeklődés, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat az érdeklődés megerősítése és megválaszolása érdekében rögzítjük. A honlapot látogatók és használók (továbbiakban: Felhasználók) adatainak alábbi körét kezeljük: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, email cím. Az adatokat a szerződéses viszony teljesítéshez szükséges időtartamig tároljuk. 
Az adatokat megfelelő technikai intézkedésekkel védjük, biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását. Az adatok jogosulatlan hozzáférését, nyilvánosságra hozatalát meggátoljuk.


3. Adatok továbbítása
Az adatokat csak a jogszabályban meghatározott keretek között, törvényi kötelezettség alapján továbbítjuk a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.


4. Cookie-k használata
A cookie-k (sütik) azonosítás érdekében használt kisméretű adatfájlok. A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak, és azokhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen. A Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja, blokkolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. 
A Szolgáltató az adatkezelés technikai támogatása, honlap működésének biztosítása és statisztikai elemzés érdekében együttműködő harmadik fel eszközeit is használja. 
A Szolgáltató a Honlapon alkalmazza a Google Analytics és a Google Search Console, mint harmadik fél sütijeit is. Ezek az eszközök a Honlap látogatóinak tevékenységéről gyűjtenek adatok. Ezek az adatok kizárólag tömegesen, anonim módon kerülnek gyűjtésre, személy szerinti beazonosításra nem alkalmasak. A tömeges adatgyűjtés célja a Honlap böngészés elemzése és a felhasználói élmény növelése.
A Szolgáltató a Honlapon alkalmazza a Facebook Pixel, mint harmadik fél sütijeit is. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, akik korábban meglátogatták, használták a Honlapot. Továbbá lehetővé teszi azt is, hogy a Szolgáltató a hirdetések láthatóságát a Felhasználó érdekében elemezze és optimalizálja. 


5. Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 
Tájékoztatáshoz való jog
A felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól személyes adatai kezelését, és az őt megillető jogokat illetően. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja is erre vonatkozik.
Helyesbítéshez való jog
A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt, de helytelenül rögzített személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését kérni. 
Törléshez való jog
A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta vagy a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony megszűnt. A törlési kérelem olyan adatra nem vonatkozhat, mely esetében a Szolgáltatónak törvényi kötelezettsége van a tárolásra. 
Adatok hordozhatóságához való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy kezelt adatait elektronikus, olvasható formában megtekinthesse, azokat másik adatkezelőnek továbbíthassa.
Hozzájárulás visszavonásának joga
A Felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához. Ekkor a Szolgáltató a megadott adatokat a rendszereiből törli.  


6. Az adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató adatkezelési jogalapját az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) – képezi.


7. Jogérvényesítés
A Felhasználó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +3613911400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu


8. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés célján kívül egyoldalúan módosítsa. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.02.26. napjától lép hatályba.